Musika
Ua Tafa Ata

1

Ua Tafa Ata

Manumalo

1. Ua tafa ata, mavae le po;

Le fu‘a Siona ua tu mai.

Ua o‘o mai se aso fou;

Ua o‘o mai se aso fou:

Le lalolagi mamalu ai.

2. Ua mavae ao o mea sese,

I le sulu o mea moni paˈia.

Le mamalu ua sau mai luga;

Le mamalu ua sau mai luga;

Ua lata oˈo mai i tagata.

3. Ua oˈo mai aso o Nuˈu ese;

Isaraelu ua manuia.

Ua faˈamamā o sā Iuta;

Ua faˈamamā o sā Iuta,

Ma toe ʻaumai latou i Kanana.

4. Ieova fetalai faˈafofoga;

Liliu mai Nuˈu ese ma ola ai.

Ua faˈaali mai o lona ˈaˈao;

Ua faˈaali mai o lona ˈaˈao,

E tali lona nuˈu o le feagaiga.

5. Ua aumai e agelu mea tonu;

Ua latou tuˈu mai molimau.

Le mālamalama o Siona ua sau

Le mālamalama, o Siona ua sau,

E togiola o ana fānau.

Upu: Parley P. Pratt, 1807–1857

Fati: George Careless, 1839–1932

Isaia 60:1–3

3 Nifae 16:7–20