Musika
Se Agelu mai Luga

8

Se Agelu mai Luga

Manatunatu

1. Se agelu mai luga,

Tatala ai le sa;

Na afio mai luga,

O ana upu nei.

O i ai i le mauga o Kumora,

Se tusi tala pa‘ia.

O iai i le mauga o Kumora,

Se tusi tala pa‘ia.

2. Sa fa‘amau e Moronae,

Ma natia mo tausagā;

Se‘i fetalai mai le Atua,

Ia toe tautala mai.

O le a toe o‘o mai,

E ta‘i le toe afio mai.

O le a toe o‘o mai,

E ta‘i le toe afio mai.

3. Ua fa‘aali mai ai,

O sā Iosefa,

Ma nuu ua mavae,

Sa iai ana mua.

Ua iai o le atoatoa,

O le tala lelei uma.

Ua iai o le atoatoa,

O le tala lelei uma.

4. Ua o‘o mai nei le aso,

Sa tu‘upoina

E tatalaina ai

Matafi le pogisa

Tatala i le lalolagi

Fa‘aali lona mamalu

Tatala i le lalolagi

Fa‘aali lona mamalu.

5. Ua fiafia Isaraelu

O le a toe potopoto

Latou te galulue

E fa‘atu Ierusalema

Ae e avatu e Siona

Le moni i le lalolagi

Ae e avatu e Siona

Le moni i le lalolagi.

Upu: Parley P. Pratt, 1807–1857

Fati: John E. Tullidge, 1806–1873

Iosefa Samita—Talafa‘asolopito 1:30–34

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 128:20