Musika
Ia Tatou Ala Mai

32

Ia Tatou Ala Mai

Fa‘atauanau

1. Ia tatou ala mai, ma usu pese ai,

ia Iesu le Ali‘i, ma fa‘afetai.

[Chorus]

Aleluia, Aleluia, Aleluia fa‘afetai;

Aleluia, Aleluia, Aleluia fa‘afetai.

2. O lona fo‘i ‘a‘ao, ‘e manumalo ai;

ia fa‘amalosi pea ma fa‘afetai.

[Chorus]

Aleluia, Aleluia, Aleluia fa‘afetai;

Aleluia, Aleluia, Aleluia fa‘afetai.

3. Ne‘i outou pala‘ai; ia lototele mai;

ia fa‘atuatua ma fa‘afetai.

[Chorus]

Aleluia, Aleluia, Aleluia fa‘afetai;

Aleluia, Aleluia, Aleluia fa‘afetai.

4. O lo‘o lumana‘i, le pale ‘e ola ai;

ia onosa‘i pea ma fa‘afetai.

[Chorus]

Aleluia, Aleluia, Aleluia fa‘afetai;

Aleluia, Aleluia, Aleluia fa‘afetai.

Upu: M. Fraser

Fati: James McGranahan, 1840–1907

Salamo 92:1–4

Alema 37:37