Musika
O se Lagi se Aiga

179

O se Lagi se Aiga

Fiafia

1. O se lagi se aīga, e iai le alofa,

Maua ai le fiafia atoa ma manuia.

Filemu ma alofa; saoga lemū mai fitā;

E pei o se lagi moni, tatou te fia mau ai.

2. O le fa‘atasi pea, O le aīga, e,

Tumau ai i le alofa, ma fiafia pea.

O matua e ta‘ita‘i; fanau ia usita‘i;

Maua aīga i le lagi, tatou te fia mau ai.

3. Tatou maua lona alofa, I le tatalo pea;

Faitau tusi pa‘ia, e ma‘o‘ona ai.

Ole atu, “le Tamā, ta‘u mai o le ala,

I le aīga i le lagi, tatou te fia mau ai.”

Upu: Carolyn Hamilton Klopfer, f. 1936. © 1985 AAG

Fati: W. Herbert Klopfer, f. 1936. © 1985 AAG

Efeso 6:1–4

Mosaea 4:13–15