Musika
Mulimuli Mai ia te A‘u

62

Mulimuli Mai ia te A‘u

Loto Maulalo

1. “Mulimuli mai ia te a‘u,”

Le fetalaiga a Iesu.

Na‘o lea tatou te tasi ai,

Ma le Alo o le Matai.

2. “Mulimuli mai ia te a‘u,”

Upu faigofie, moni, pa‘ia.

O afioga musuia.

Mafaufaugae ua o‘otia.

3. Pe na‘o lenei olaga ea,

Tatou te fai ai o lenei mea?

Leai, e tatau fo‘i i luga,

I na olaga e pa‘ia.

4. Fa‘ata‘ita‘i ia te ia,

I le olaga nei mafatia.

A mavae atu ma tu‘ua,

Tatou mafuta ma le Atua.

5. Ia tau i luma pea i tatou

A tatou maua va‘aiga fou

Ma mulimuli pea ia te ia

Po‘o a mea tatou te faia

6. Tatou te maua pule‘aga

Manuia, ma mamalu na‘ua

A tatou fai pei na fetalai

“Ia outou mulimuli mai.”

Upu: John Nicholson, 1839–1909

Fati: Samuel McBurney, f. 1847

Mataio 4:19

2 Nifae 31:10–21