Musika
O Mai, Fa‘alogo i le Perofeta

13

O Mai, Fa‘alogo i le Perofeta

Oli‘oli

1. O mai fa‘alogo i le si‘ufofoga,

O le perofeta a le Atua.

Ma vivi‘i tele ai i le ala,

O le ‘upu moni mai lugā.

Tatou maua le ala o perofeta,

O ē na soifua anamua.

Ua toe fuata‘iina mai lugā,

I se tasi perofeta.

2. O le pogisā sa ufitia ai,

O le lalolagi ‘uma nei.

Ua ave‘ese e lo tatou Matai,

I lona afio fa‘aali mai.

Sa sesē le lalolagi i mea sesē,

I aso mavae o le pogisā.

Ua maua nei e le AuPa‘ia,

O le ala moni mai lugā.

3. Latou te lē fa‘alagolago i

Le malosi o le tagata.

Latou te iloa o le malaia,

O ē te‘ena le Fa‘aola.

Fetalai Iesu i ona tagata,

“Tausi a‘u poloa‘iga.”

Mau fa‘ailoga i e fa‘atuatua

Se‘i o‘o i le i‘uga.

4. Usita‘i i upu moni ua pa‘ia,

Tafe mai i le puna e mamā.

Tausi ana tulafono ma se‘ia,

Mautinoa lou vala‘aulia.

Se‘i fetalai mai ai le leo pa‘ia,

Mautinoa lou ola e fa‘avavau.

Ona e iloa lea o le fiafia,

O sē ua maua le ola tumau.

Upu: Joseph S. Murdock, 1822–1899. Fuaiupu lona fa, Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1985 AAG

Fati: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Iosefa Samita—Talafa‘asolopito 1:14–17

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 21:4–7