Musika
O Lo‘o Vala‘auina Atu

125

O Lo‘o Vala‘auina Atu

Ma le agaga

1. O lo‘o vala‘auina atu o le lalolagi nei.

Ia o mai! Ia o mai!

Vave mai Ia outou uma ua fia inu ai.

Ia o mai! Ia o mai!

[Chorus]

Ia sisi fo‘i le fu‘a o le galuega nei.

Ia malolosi lava i le taua o fai nei.

Ia o mai! Ia o mai, I le Ali‘i o Iesū.

2. O i‘inei le vai manino ua saunia e Iesū.

Ia o mai! Ia o mai!

E lelei pe a tou inu i le vai e malūlū.

Ia o mai! Ia o mai!

[Chorus]

Ia sisi fo‘i le fu‘a o le galuega nei.

Ia malolosi lava i le taua o fai nei.

Ia o mai! Ia o mai, I le Ali‘i o Iesū.

3. Ua lata mai le aso e te‘a ai le pogisā.

Ia o mai! Ia o mai!

Ua aumai e le agelu o le pule mai lugā.

Ia o mai! Ia o mai!

[Chorus]

Ia sisi fo‘i le fu‘a o le galuega nei.

Ia malolosi lava i le taua o fai nei.

Ia o mai! Ia o mai, I le Ali‘i o Iesū.

4. Aua tou te fa‘atamala ne‘i o‘o faigatā.

Ia o mai! Ia o mai!

Ia vave ona maua o le pale i lugā.

Ia o mai! Ia o mai!

[Chorus]

Ia sisi fo‘i le fu‘a o le galuega nei.

Ia malolosi lava i le taua o fai nei.

Ia o mai! Ia o mai, I le Ali‘i o Iesū.

Upu: M. Fraser

Fati: James McGranahan, 1840–1907

2 Nifae 26:25, 33

Mataio 11:28