Musika
Le ‘Au Pa‘ia Ūūna‘i i Luma

44

Le ‘Au Pa‘ia Ūūna‘i i Luma

Ta‘utino

1. Le ‘AuPa‘ia, uuna‘i pea i luma.

ma fa‘atuatua tumau ia Iesu.

Alofa i tagata ma le Ali‘i.

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

2. Afioga a Iesu taumafa ai;

O lona suafa talia, fiafia ai.

O mai i le Atua e ola ai.

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

3. Ia tumau pea i ala o Iesu;

Tumau o lona alofa i faigata.

Ua fetalai: “Tou ola fa‘avavau!”

Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Upu: Marvin K. Gardner, f. 1952; fa‘avae i le 2 Nifae 31:20 ©1985 AAG

Fati: Vanja Y. Watkins, f. 1938 ©1985 AAG

2 Nifae 31:20

Helamana 3:28–30