Musika
Fa‘amanuia le Atua i le Perofeta Soifua

9

Fa‘amanuia le Atua i le Perofeta Soifua

Talosaga

1. Fa‘amanuia le Atua,

I le perofeta soifua,

Ia fiafia.

O ana upu fo‘i,

Tatou te manuia ai;

Ia filifili nei,

I mea lelei.

2. Tau‘ave i luma,

Le mālō o le Tamā,

I mālō ‘uma.

Ia mu o agaga,

I ‘upu moni uma;

Fa‘ataunu‘u ai lona,

Finagalo.

3. Iesu ma le Tamā,

Ua tasi la‘ua,

I mea uma.

Ia fa‘apea fo‘i tatou,

Ia tatou tūtū mau,

O se ‘autau totoa,

E fa‘avavau.

Upu: Bernard Snow, 1822–1894, suia

Fati: Harry A. Dean, 1892–1987. © 1985 AAG

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 107:22

3 Nifae 19:23