Musika
E Mafai na Fa‘avavau Aiga

183

E Mafai na Fa‘avavau Aiga

Fiafia

1. E i ai so‘u aiga i lalo nei Alolofa ia te a‘u.

Ou te fia mau pea ma i latou e fa‘avavau

[Chorus]

E mafai na fa‘avavau aiga

I le ala a le Tamā.

Ou te fia mau ma lo‘u lava aiga.

Ua fa‘aali mai e le Ali‘i

Le ala ou te ausia ai.

2. I lo‘u laititi nei Ou te saunia ai lelei,

E ulu i le malumalu e fa‘amau fa‘avavau

[Chorus]

E mafai na fa‘avavau aiga

I le ala a le Tamā.

Ou te fia mau ma lo‘u lava aiga.

Ua fa‘aali mai e le Ali‘i

Le ala ou te ausia ai.

Upu: Ruth M. Gardner, f. 1927. © 1980 AAG

Fati: Vanya Y. Watkins, f. 1938. © 1980 AAG

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 138:47–48

Alema 37:35