Musika
O Lo‘u Atua e Ala ai

33

O Lo‘u Atua e Ala ai

Fa‘afetai

1. O lo‘u Atua ‘e ala ai,

mea oute fiafia ai; mea oute fiafia ai.

Na te fesoasoani mai, i mea ‘e ola ai.

i mea ‘e ola ai. i mea ‘e ola ai.

2. A pogisa ia ta‘u ai;

le ala ‘e ui ai; le ala ‘e ui ai.

O Oe o lo‘u nei fetu ao; le la ua oso mai;

le la ua oso mai; le la ua oso mai.

3. Le sulu moni fo‘i Oe,

ua pupula tele mai; ua pupula tele mai.

Ia ou iloa ai pea Oe; i lou alofa mai;

i lou alofa mai; i lou alofa mai.

4. Ua fiafia tele a‘u,

i mea ‘e lelei; i mea ‘e lelei:

Pe oute maua ai le Ali‘i; le manuia lelei;

le manuia lelei; le manuia lelei.

5. Oute le fefe i e ita mai;

ua lamalama mai; ua lamalama mai.

I le alofa o le Ali‘i; ‘e manumalo ai;

‘e manumalo ai; ‘e manumalo ai.

Upu: Isaac Watts, 1674–1748

Fati: Joseph G. Fones, 1828–1906

Isaia 6:1–3

2 Nifae 25:26