Musika
Ou te Fia Fa‘alogo

194

Ou te Fia Fa‘alogo

Tautino

1. Ta fia fa‘alogo i tala ia Iesu;

O lona fanau mai fa‘apea lona maliu,

Ma mea sa Ia faia a‘o mau i lalo nei,

Ma lona alofa tele ua maua ai mea lelei.

2. Sa itiiti le Keriso fa‘apei o a‘u nei.

Ia tatou fa‘ata‘ita‘i i lana a mio lelei.

O Ia na fa‘asino le ala e tatau,

Mo i tatou uma lava, e ola ai fa‘avavau.

3. Ia manatua pea le alofa o Iesu.

Na afio mai o Ia e ola ai i tatou.

Ia tatou finau pea, ma tausi fa‘alelei,

O mea ua foa‘iina e ola ai tatou nei.

Upu: Emily H. Miller

Fati: Hans H. Petersen, 1835–1909

Mataio 2

3 Nifae 8