Musika
I La Tatou Tesareta

191

I La Tatou Tesareta

Fiafia

1. I la tatou Tesareta, Ua i ai le Au Pa‘ia;

To‘atele tamaiti ua i ai;

Alolofa ma totoa; pele latou pei ni ‘oa;

Ia latou fa‘alogo i le talalelei.

[Chorus]

Pese lea a tamaiti, Ma lo latou leo malie.

Ua alofa ma mamā, Pei o age lu i luga;

Feiloa‘i latou ma le fiafia.

2. Ia umi na ola; Malolosi, manaia;

Ti, le kofe, ma tapa‘a lē tagofia,

‘Ava ‘e lē inu ai, manu e lē ‘ai tele ai;

Ua sa‘ili ia lelei ma atamai.

[Chorus]

Pese lea a tamaiti, Ma lo latou leo malie.

Ua alofa ma mamā, Pei o age lu i luga;

Feiloa‘i latou ma le fiafia.

3. Vave a‘oa‘o latou, le tautala ia pulea.

Ma le ita ma o latou tu‘inanau;

Ia migao ma latou āva; fai mea tonu i tagata,

Ma ia aga fiafia ma alolofa.

[Chorus]

Pese lea a tamaiti, ma lo latou leo malie

Ua alofa ma mamā, pei o agelu i lugā;

Feiloa‘i latou ma le fiafia.

4. Ia lē galo na tatalo, I taeao ma po o aso;

Ia latou sao mai mea uma lē lelei;

O le sa‘o ia latou fai, ma lo latou loto i ai;

Lona finagalo ia latou fai.

[Chorus]

Pese lea a tamaiti, Ma lo latou leo malie.

Ua alofa ma mamā, Pei o age lu i luga;

Feiloa‘i latou ma le fiafia.

Upu: Eliza R. Snow, 1804–1887

Fati: George F. Root, 1820–1895

Fa‘ataoto 22:6

Alema 37:35