Musika
Le Ali‘i e, Ua Fa‘afetai

87

Le Ali‘i e, Ua Fa‘afetai

Filemu

1. Le Ali‘i e, ua fa‘afetai, i lou Agaga sa auai,

I au sauniga nei sa fai; Ia aoga pea, ma tumau ai.

Lo‘u agagae, ia fa‘amanu, I le alofa o Iesu;

Ia aoga pea a‘u mo Oe, I ni o‘u aso o totoe.

2. Lo‘u Ali‘i e, ia tago mai; Ia ou iloa ai o mea e fai;

Ua o‘u lagona lo‘u vaivai; Ia e fesoasoani mai.

Ia musumusu pea mai, O lou Agaga e tonu ai,

O faigata ma puapuaga, Ae ou sao atu i luga.

3. Lo‘u agagae, ia fa‘amanu, I lo‘u Ali‘i o Iesu;

Ia tia‘i nei o mea sese; Ae saunia mo le nu‘u lelei.

Fesoasoani pea mai, Ia ou manumalo ai;

Ae ou sao ai i le a‘ai, O e pa‘ia o lo‘o iai.

Upu ma le Fati: Joseph H. Dean, 1855–1947

Salamo 119:103–105

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 97:8–9