Musika
Fa‘amalosi ia i le Galuega Nei

152

Fa‘amalosi ia i le Galuega Nei

Malosi

1. Fa‘amalosi ia i le galuega nei.

E te maua ai se taui ‘a i‘u le ola nei.

Tago i le pelu ma tau mo le lelei;

Pelu malosi o mea tonu.

[Chorus]

Aua tatou te fefefe ai.

Ia totoa o le Ali‘i ua ‘aumai.

Ia lē tu‘u i le fili faifai mai;

O le Ali‘i o i le lagi tatou usita‘i i ai.

2. Ui na tatou to‘aitiiti ‘aua le fo‘i ai.

‘A fa‘atusa i ‘au a le fili ua fou mai.

E fesoasoani se mana lē va‘ai,

I le taua o mea tonu.

[Chorus]

Aua tatou te fefefe ai.

Ia totoa o le Ali‘i ua ‘aumai.

Ia lē tu‘u i le fili faifai mai;

O le Ali‘i o i le lagi tatou usita‘i i ai.

3. A tatou fai mea tonu, lē popole lea.

O le Ali‘i o le ‘a Ia fesoasoani mai,

Ma Ia ‘au ma le ‘aupa‘ia i faigatā.

Ia mālō ai mea tonu.

[Chorus]

Aua tatou te fefefe ai.

Ia totoa o le Ali‘i ua ‘aumai.

Ia lē tu‘u i le fili faifai mai;

O le Ali‘i o i le lagi tatou usita‘i i ai.

Upu ma le Fati: Evan Stephens, 1854–1930

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 6:33–37

1 Nifae 22:15–17