Musika
Ma‘eu le Poto ma le Alofa

109

Ma‘eu le Poto ma le Alofa

To‘afilemu

1. Ma‘eu le poto ma le alofa,

I afio‘aga o i lugā.

Na auina mai ai le Fa‘aola,

E maliu ma puapuaga.

2. O lona toto sa fa‘amasa‘a,

Ma ofo mai lona soifua.

Se taulaga e fai mo agasala,

E lave‘ai ai tagata.

3. O le usita‘i na Ia mālō ai,

I le mamalu atoa:

“Lou finagalo ia ou fai,”

O upu ia sa soifua ai.

4. Sa Ia fai le ala ma ta‘ita‘i mai,

Ma Ia a‘oa‘o mai,

Le mālamalama, o Ia tumau,

I luma o le Atua fa‘avavau.

5. O le areto ua tatou ‘ai

Le tino fa‘amanatu ai

Ma toe molimau ai i le vai

Le fa‘atuatua i le Matai.

6. Ma‘eu, mamalu, ma atoa

Le ata o le olataga

Fa‘amasino tonu ma alofa

Ua tasi i Lē pa‘ia.

Ua fa‘apitoa ona talafeagai tonu o le fuaiupu
1, 2, 5 ma le 6 mo le fa‘amanatuga.

Upu: Eliza R. Snow, 1804–1887

Fati: Thomas McIntyre, 1833–1914

Moses 4:1–2

Alema 42:14–15