Musika
Ina Tatou Faia ia

128

Ina Tatou Faia ia

Mamalu

1. Ina tatou faia ia, o le konefesi nei;

E aogā iā tatou uma, Mea pa‘ia, mea lelei.

O i luma, o i luma, O lo tatou nei Ali‘i.

2. Ia ta‘itasi tatou uma, ma mānatunatu ai,

I le uiga moni lava, O le potopoto mai.

O i tatou, o i tatou, I le konefesi nei.

3. Ia tatou fa‘agalogalo, mea uma e sesē,

Ma ia fiafia uma, I le konefesi nei.

Ola pea, ola pea, o le Ekalesia nei.

4. O outou le aupa‘ia, tinoū i mea mamā;

Ona tu‘u mai ai lea o le Agaga mai lugā.

E fa‘atonu, e fa‘atonu, mea uma tou te fai.

Upu: Williams

Fati: Hans H. Petersen, 1835–1909

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 20:61–62

2 Nifae 31:20