Musika
O mai, ē ua Fa‘afetai

52

O mai, ē ua Fa‘afetai

Fa‘afetai

1. O mai e ua fa‘afetai. Pese fiafia mo mea‘ai;

Ua tatou maua mai, Mo fita ‘e o‘o mai.

O le Atua na te ‘aumai, Mea mo tatou e tatau ai.

O mai i le maota, O le Atua ma fiafia.

2. O le lalolagi nei, O le Atua e a ia.

La‘au uma e fua mai. O ia lava na ia fai.

Muamua fotu mai fuga, Ona fua lea matala

Le Ali‘i e ia avea, Matou ma ni fua mama.

Upu; Henry Alford, 1810–1871

Fati: George J. Elvey, 1816–1893

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 86:1–7

Mareko 4:26–28