Musika
Upu Moni o A?

170

Upu Moni o A?

Malosi

1. Upu moni o a? O ma‘a taūa,

Silisili i ‘oa uma.

O le a sili pea le tāua pe‘ā

Pala pale taugata o tupu maululuga;

Lafoa‘i ma lē toe aoga.

2. Upu moni o a? Taui sili na,

Maua e Atua ma tagata.

Sa‘ili mea loloto na‘uā

Po‘o lagi maululuga tele sautuaiva;

O le fa‘amoemoe sili lēnā.

3. Leai o se mana e pule sauā,

Pe a to mai o mala tigā.

A‘o mea moni uma e tumau pea,

Ma ‘e manumālō i osofa‘iga uma;

Ma fa‘amoemoe o pule sāuā.

4. Upu moni o a? Alefa, omeka;

O le taimi na te la‘asia.

E mavae lalolagi ma lagi uma;

Tumau pea upu moni fa‘avae o mea uma,

Fa‘avavau e lē masuia.

Upu: John Jaques, 1827–1900

Fati: Ellen Knowles Melling, 1820–1905

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 93:23–28

Ioane 18:37–38