Písma
Náuka a zmluvy 18
predchádzajúce ďalej

Oddiel 18

Zjavenie Josephovi Smithovi, Prorokovi, Oliverovi Cowderymu a Davidovi Whitmerovi dané vo Fayette v štáte New York v júni 1829. Toto zjavenie bolo podľa Proroka známe ako „povolanie dvanástich apoštolov v týchto posledných dňoch, a tiež pokyny vzťahujúce sa k budovaniu Cirkvi“.

1–5, Písma ukazujú, ako budovať Cirkev; 6–8, Svet dozrieva v neprávosti; 9–16, Cena duší je veľká; 17–25, Aby ľudia získali spásu, musia vziať na seba meno Krista; 26–36, Povolanie a poslanie Dvanástich je zjavené; 37–39, Oliver Cowdery a David Whitmer majú vyhľadať Dvanástich; 40–47, Aby ľudia získali spásu, musia činiť pokánie, byť pokrstení a zachovávať prikázania.

1 Teraz, hľa, pre vec, ktorú si si ty, služobník môj Oliver Cowdery, prial vedieť odo mňa, dávam ti tieto slová:

2 Hľa, prejavil som ti Duchom svojím v mnohých prípadoch, že veci, ktoré si písal, sú apravdivé; a preto ty vieš, že sú pravdivé.

3 A ak vieš, že sú pravdivé, hľa, dávam ti prikázanie, aby si sa spoliehal na veci, ktoré sú anapísané;

4 Lebo v nich sú napísané všetky veci ohľadom založenia cirkvi mojej, aevanjelia môjho a bskaly mojej.

5 A preto, ak budeš budovať cirkev moju na základe evanjelia môjho a skaly mojej, brány pekelné ťa nepremôžu.

6 Hľa, asvet dozrieva v neprávosti; a musí nevyhnutne byť, aby deti ľudské boli podnecované k pokániu, ako bpohania, tak aj dom Izraela.

7 A preto, pretože si bol apokrstený rukami služobníka môjho Josepha Smitha ml., podľa toho, čo som mu prikázal, on splnil vec, ktorú som mu prikázal.

8 A teraz, nediv sa, že som ho povolal k svojmu vlastnému zámeru, ktorý to zámer je známy mne; a preto, ak bude ausilovnýbzachovávaní prikázaní mojich, bude cpožehnaný večným životom; a jeho meno je dJoseph.

9 A teraz, Oliver Cowdery, hovorím ti, a tiež Davidovi Whitmerovi, cestou prikázania; lebo, hľa, prikazujem všetkým ľuďom všade, aby činili pokánie, a hovorím vám, tak ako Pavlovi, svojmu aapoštolovi, lebo vy ste povolaní dokonca tým istým povolaním, ktorým bol on povolaný.

10 Pamätajte, acena bduší je veľká v očiach Božích;

11 Lebo, hľa, Pán, váš aVykupiteľ, vytrpel bsmrť v tele; a preto, on cvytrpel dbolesť všetkých ľudí, aby všetci ľudia mohli činiť pokánie a prísť k nemu.

12 A on avstal znova z mŕtvych, aby mohol priviesť všetkých ľudí k sebe, pod podmienkou bpokánia.

13 A aká veľká je aradosť jeho z duše, ktorá činí pokánie!

14 A preto, vy ste povolaní ahlásať pokánie týmto ľuďom.

15 A ak tomu bude tak, že budete pracovať po všetky dni svoje pri hlásaní pokánia týmto ľuďom a privediete len jednu adušu ku mne, aká veľká bude radosť vaša s ňou v kráľovstve môjho Otca!

16 A teraz, ak budete mať veľkú radosť s jednou dušou, ktorú ste priviedli ku mne do akráľovstva môjho Otca, akú veľkú bradosť budete mať, ak cprivediete mnoho duší ku mne!

17 Hľa, máte pred sebou evanjelium moje a skalu moju, a aspásu moju.

18 aProste Otca v mojom bmene, vo viere, veriac, že obdržíte, a budete mať Ducha Svätého, ktorý prejavuje všetky veci, ktoré sú cnutné pre deti ľudské.

19 A ak nemáte avieru, bnádejcpravú lásku, nemôžete učiniť nič.

20 aNebojujte proti žiadnej cirkvi, iba ak by to bola bcirkev diablova.

21 Vezmite na seba ameno Krista a bhovorte pravdu s crozvážnosťou.

22 A toľko, koľko ich bude činiť pokánie a bude apokrstených v mene mojom, ktoré je Ježiš Kristus, a bvytrvá do konca, toľko bude spasených.

23 Hľa, Ježiš Kristus je to ameno, ktoré je dané Otcom, a nie je dané žiadne iné meno, ktorým by človek mohol byť spasený;

24 A preto, všetci ľudia musia na seba vziať meno, ktoré je dané Otcom, lebo tým menom budú volaní posledného dňa;

25 A preto, ak nepoznajú ameno, ktorým sú volaní, nemôžu mať miesto v bkráľovstve Otca môjho.

26 A teraz, hľa, sú ďalší, ktorí sú volaní, aby oznamovali evanjelium moje, ako apohanom, tak Židom;

27 Áno, dokonca dvanásť; a aDvanásti budú učeníci moji a vezmú na seba meno moje; a Dvanásti sú tí, ktorí si budú priať vziať na seba bmeno moje s celým úmyslom srdca.

28 A ak si prajú vziať na seba meno moje s celým úmyslom srdca, sú povolaní, aby išli do celého asveta kázať bevanjelium moje ckaždému stvoreniu.

29 A to sú tí, ktorí sú mnou vysvätení akrstiť v mene mojom, podľa toho, čo je napísané;

30 A vy máte to, čo je napísané, pred sebou; a preto, musíte to vykonávať podľa slov, ktoré sú napísané.

31 A teraz hovorím vám, aDvanásti – Hľa, milosť moja je postačujúca pre vás; musíte kráčať predo mnou vzpriamene a nehrešiť.

32 A hľa, vy ste tí, ktorí sú vysvätení mnou avysväcovať kňazov a učiteľov; hlásať evanjelium moje bpodľa moci Ducha Svätého, ktorý je vo vás, a podľa cpovolaní a darov Božích ľudom;

33 A ja, Ježiš Kristus, Pán váš a Boh váš, som to povedal.

34 Tieto aslová nie sú od ľudí ani od človeka, ale odo mňa; a preto, vy budete svedčiť, že sú odo mňa, a nie od človeka;

35 Lebo je to môj ahlas, ktorý ich k vám hovorí; lebo sú vám dané Duchom mojím a mojou mocou ich môžete čítať jeden druhému; a pokiaľ by to nebolo mojou mocou, nemohli by ste ich mať;

36 A preto, môžete asvedčiť, že ste počuli hlas môj a poznáte slová moje.

37 A teraz, hľa, dávam tebe, Oliver Cowdery, a tiež Davidovi Whitmerovi úlohu, aby ste vyhľadali Dvanástich, ktorí budú mať priania, o ktorých som hovoril;

38 A podľa ich prianí a ich askutkov ich spoznáte.

39 A keď ich nájdete, ukážete im tieto veci.

40 A padnete a budete auctievať Otca v mene mojom.

41 A musíte kázať svetu, hovoriac: Musíte činiť pokánie a byť pokrstení v mene Ježiša Krista;

42 Lebo všetci ľudia musia činiť pokánie a byť pokrstení, a nielen mužovia, ale tiež ženy a deti, ktoré dosiahli roky azodpovednosti.

43 A teraz, potom, čo ste obržali toto, musíte zachovávať aprikázania moje vo všetkých veciach;

44 A skrze ruky vaše vykonám apodivuhodné dielo medzi deťmi ľudskými k bpresvedčeniu mnohých o ich hriechoch, aby mohli dôjsť k pokániu a aby mohli prísť do kráľovstva môjho Otca.

45 A preto, požehnania, ktoré vám dávam, sú anad všetky veci.

46 A potom, čo ste obdržali toto, ak nebudete azachovávať prikázania moje, nemôžete byť spasení v kráľovstve môjho Otca.

47 Hľa, ja, Ježiš Kristus, Pán váš a Boh váš, a Vykupiteľ váš, mocou Ducha svojho som to hovoril. Amen.