Писания
Учение и завети 107


Раздел 107

Откровение за свещеничеството, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, към април 1835 г. Въпреки че този раздел е записан през 1835 г., историческите документи потвърждават, че повечето стихове от 60 до 100 съдържат откровение, дадено чрез Джозеф Смит на 11 ноември 1831 г. Това откровение има връзка с организирането на Кворума на дванадесетте през фервуари и март 1835 г. Пророкът вероятно го диктува в присъствието на братя, които на 3 май 1835 г. се подготвят да заминат на първата си мисия като кворум.

1–6, Има две свещеничества: Мелхиседековото и Аароновото; 7–12, Онези, които имат Мелхиседековото свещеничество, имат сила да изпълняват задълженията на всички служби в Църквата; 13–17, Епископството председателства над Аароновото свещеничество, което отслужва материалните обреди; 18–20, Мелхиседековото свещеничество държи ключовете на всички духовни благословии; Аароновото свещеничество държи ключовете на служението на ангелите; 21–38, Първото президентство, Дванадесетте и Седемдесетте образуват председателстващите кворуми, чиито решения трябва да се вземат единодушно и в праведност; 39–52, Установява се патриархалният ред от Адам до Ной; 53–57, Древните светии са се събрали при Адам-онди-Ахман и Господ им се е явил; 58–67, Дванадесетте трябва да установяват ред сред служителите на Църквата; 68–76, Епископите са обичайните съдии в Израил; 77–84, Първото президентство и Дванадесетте образуват върховния съд в Църквата; 85–100, Президентите на свещеничеството управляват съответните им кворуми.

1 Има две свещеничества в църквата, а именно, Мелхиседековото и Аароновото, което включва Левитското свещеничество.

2 Първото се нарича Мелхиседеково свещеничество, защото Мелхиседек бил един толкова велик висш свещеник.

3 Преди неговото време то се наричало светото свещеничество според реда на Сина Божий.

4 Но от уважение и благоговение към името на Всевишния, и за да се избегне твърде честото повтаряне на името Му, те, църквата в древните дни, нарекли това свещеничество с името на Мелхиседек, или Мелхиседеково свещеничество.

5 Всички други власти или служби в църквата са допълнения към това свещеничество.

6 Но има две подразделения или големи заглавия: едното е Мелхиседековото свещеничество, а другото е Аароновото или Левитското свещеничество.

7 Санът старейшината попада под Мелхиседековото свещеничество.

8 През всичките векове на света Мелхиседековото свещеничество държи правото на председателството и има сила и власт над всички служби в църквата да ръководи в духовните неща.

9 Президентството на висшето свещеничество според реда на Мелхиседек има правото да изпълнява задълженията във всички служби в църквата.

10 Висшите свещеници според реда на Мелхиседековото свещеничество имат право да изпълняват задълженията на собственото си положение под ръководството на президентството при отслужването на духовни неща, също и в службите на старейшина, свещеник (от Левитския ред), учител, дякон и член.

11 Когато висшият свещеник не присъства, старейшината има право да изпълнява задъженията вместо него.

12 Висшият свещеник и старейшината трябва да ръководят в духовните неща в съгласие със заветите и заповедите на църквата; и те имат право да изпълняват задълженията във всички тези служби в църквата, когато не присъстват по-висши ръководители.

13 Второто свещеничество се нарича свещеничеството на Аарон, защото беше дадено на Аарон и потомството му през всичките им поколения.

14 То се нарича по-нисше свещеничество, защото е едно допълнение към по-висшето или Мелхиседековото свещеничество, и има сила да отслужва материалните обреди.

15 Президентство на това свещеничество е епископството и то държи ключовете или властта над същото.

16 Никой човек няма законно право на този сан, да държи ключовете на това свещеничество, освен ако не е истински потомък на Аарон.

17 Но както един висш свещеник от Мелхиседековото свещеничество има власт да изпълнява задълженията на всички по-нисши санове, тъй той може да изпълнява и задължения в сана епископ, когато не може да се намери истински потомък на Аарон, при условие, че той е призован и отделен, и поставен в тази сила от ръцете на Президентството на Мелхиседековото свещеничество.

18 Силата и властта на по-висшето или на Мелхиседековото свещеничество е да държи ключовете на всичките духовни благословии в църквата:

19 да има правото да получава тайнствата на Небесното царство, да му бъдат отваряни небесата, да общува с общото събрание и църквата на Първородния, и да се радва на общуването и присъствието на Бог Отец и Исус, Ходатая на Новия завет.

20 Силата и властта на по-нисшето или Аароновото свещеничество е да държи ключовете на служението на ангелите и да отслужва материалните обреди, буквата на евангелието, кръщението за покаяние за опрощение на греховете, в съгласие със заветите и заповедите.

21 Непременно трябва да има президенти или председателстващи служители, произлизащи или назначени от или из средата на онези, които са поставени в различни санове на тези две свещеничества.

22 Трима председателстващи висши свещеници от Мелхиседековото свещеничество, избрани от тялото, назначени и поставени в този сан и подкрепени от църквата с доверие, вяра и молитва, образуват кворума на Президентството на Църквата.

23 Дванадесетте пътуващи съветници се призовават да бъдат дванадесетте апостоли или специалните свидетели за името Христово по целия свят, като по този начин те се отличават от другите служители в църквата по задълженията на своето призование.

24 И те образуват кворум, равен по власт и сила на споменатите по-горе трима президенти.

25 Седемдесетте също са призовани да проповядват Евангелието и да бъдат специални свидетели пред езичниците и по целия свят, като по този начин те се отличават от другите служители в църквата по задълженията на своето призование.

26 И те образуват кворум, равен по власт на този, на току що назованите дванадесет специални свидетели или апостоли.

27 И всяко решение, взето от който и да е от тези кворуми, трябва да бъде чрез единодушния глас на същия, сиреч, всеки човек от всеки кворум трябва да бъде съгласен с решенията му, с цел да се направят техните решения с една и съща сила или валидност по отношение един към друг.

28 Болшинството от кворума може да организира кворум, когато обстоятелствата правят невъзможно да бъде другояче.

29 Ако това не е тъй, техните решения не дават право на същите благословии, които са давали в древността решенията на кворум от трима президенти, които бяха поставени според реда на Мелхиседек и бяха праведни и свети мъже.

30 Решенията на тези кворуми или на който и да е от тях, трябва да се взимат в пълна праведност, в святост и смирение на сърцето, кротост и дълготърпение, и с вяра, и добродетел, и познание, въздържаност, търпение, благочестие, братска благост и милосърдие.

31 Защото обещанието е, че ако тези неща изобилстват в тях, те не ще бъдат безплодни в познанието Господне.

32 И в случай, че някое решение на тези кворуми се вземе в неправедност, то може да се представи пред общото събрание на отделните кворуми, които включват духовните ръководители на църквата; иначе не може да има обжалване на тяхното решение.

33 Дванадесетте са един пътуващ председателстващ висш съвет, който изпълнява задълженията си в името Господне, под ръководството на Президентството на Църквата, в съгласие с постановлението на небесата, за да изгражда църквата и да урежда всичките дела на същата, сред всички народи, първо при езичниците и второ при юдеите.

34 Седемдесетте трябва да действат в името Господне под ръководството на Дванадесетте или пътуващия висш съвет в изграждането на църквата и уреждането на всичките дела на същата сред всички народи, първо при езичниците и след това при юдеите,

35 като Дванадесетте са изпратени, държейки ключовете, да отворят вратата чрез оповестяването на евангелието на Исус Христос също първо на езичниците и след това на юдеите.

36 Постоянните висши съвети при коловете на Сион образуват кворум, равен по власт във всичките си решения по делата на църквата, на кворума на президентството или на пътуващия висш съвет.

37 Висшият съвет в Сион образува кворум, равен по власт във всичките си решения по делата на църквата на съветите на Дванадесетте в коловете на Сион.

38 Задължение на пътуващия висш съвет е да свиква не някои други, а Седемдесетте, когато той се нуждае от съдействие, за да отговори на различните изисквания за проповядване и отслужване на Евангелието.

39 Задължение на Дванадесетте е във всички големи клонове на църквата да поставят евангелски проповедници, според както те ще им бъдат обозначени чрез откровение.

40 Бе потвърдено реда на това свещеничество да се предава от баща на син и по право да принадлежи на истинските потомци на избраното семе, на които бяха дадени обещанията.

41 Този ред беше установен в дните на Адам и се предаваше по потекло по следния начин:

42 от Адам на Сит, който беше поставен от Адам на възраст шестдесет и девет години и беше благословен от него три години преди неговата (на Адам) смърт, и той получи обещанието Божие чрез баща си, че потомството му ще бъде избрано от Господ, и че ще бъде запазено до края на земята,

43 защото той (Сит) беше съвършен човек и неговото подобие беше точното подобие на баща му, дотолкова, че той изглеждаше като баща си във всичко, и можеше да бъде различен от него само по възрастта си.

44 Енос беше поставен от ръката на Адам на възраст сто тридесет и четири години и четири месеца.

45 Бог повика Кенан в пустошта в четиридесетата му година и той срещна Адам, пътувайки до мястото Седоламак. Той беше осемдесет и седем годишен, когато получи поставянето си.

46 Маалалеил беше на възраст четиристотин деветдесет и шест години и седем дни, когато беше поставен от ръката на Адам, който го и благослови.

47 Яред беше двеста годишен, когато беше поставен под ръката на Адам, който го и благослови.

48 Енох беше двадесет и пет годишен, когато беше поставен под ръката на Адам, и беше на шестдесет и пет, когато Адам го благослови.

49 И той видя Господа, и ходи с Него, и беше постоянно пред лицето Му, и той ходи с Бога триста шестдесет и пет години, и стана четиристотин и тридесет годишен, когато беше преселен.

50 Матусал беше сто годишен, когато беше поставен под ръката на Адам.

51 Ламех беше тридесет и две годишен, когато беше поставен под ръката на Сит.

52 Ной беше десет годишен, когато беше поставен под ръката на Матусал.

53 Три години преди смъртта си Адам повика Сит, Енос, Кенан, Маалалил, Яред, Енох и Матусал, които бяха всички висши свещеници, заедно с останалите от неговото потомство, които бяха праведни, в долината Адам-онди-Ахман и там им даде последната си благословия.

54 И Господ се яви пред тях, и те станаха и благословиха Адам, и го нарекоха Михаил, княз и архангел.

55 И Господ въздаде на Адам утеха, и му каза: Аз те сложих да бъдеш начело, множество народи ще произлязат от теб и ти ще си княз над тях во веки.

56 И Адам застана в средата на събранието; и при все че беше приведен от годините, бидейки изпълнен със Светия Дух, той предсказа всичко, което щеше да се случи на потомството му до последното поколение.

57 Всички тези неща бяха записани в Книгата на Енох и за тях ще се свидетелства в определеното време.

58 Задължение на Дванадесетте е също да поставят и установяват ред сред всички други служители на църквата в съгласие с откровението, което казва:

59 До църквата Христова в земята Сион, в допълнение към църковните закони относно църковните дейности:

60 Истина ви казвам, казва Господ на Силите, нужно е да има председателстващи старейшини, за да председателстват над онези, които са в сан старейшина;

61 също и свещеници, за да председателстват над онези, които са в сан свещеник;

62 също и учители, за да председателстват над онези, които са в сан учител, по същия начин и за дяконите;

63 и тъй, от дякон до учител, и от учител до свещеник, и от свещеник до старейшина, поотделно според както са назначени, съгласно заветите и заповедите на църквата.

64 След това идва висшето свещеничество, което е най-високото от всички.

65 Затова нужно е да бъде назначен един от висшето свещеничество да председателства над свещеничеството; и той трябва да се нарича президент на висшето свещеничество на Църквата,

66 или сиреч, председателстващ висш свещеник над висшето свещеничество на Църквата.

67 От този същия идва отслужването на обреди и благословии над църквата чрез полагане на ръце.

68 Затова санът на епископа не му е равен, защото службата на епископа е да се грижи за всички тленни неща;

69 при все това, епископът трябва да се избира изсред висшето свещеничество, освен ако той не е истински потомък на Аарон.

70 Защото ако не е истински потомък на Аарон, той не може да държи ключовете на това свещеничество.

71 При все това, един висш свещеник, сиреч, според реда на Мелхиседек, може да бъде отделен за отслужването на тленните неща, имайки познание за тях чрез Духа на истината;

72 също да бъде и съдия в Израил, да върши работата на църквата, да съди прегрешителите на основание на свидетелството, според както то му бъде изложено, съгласно законите, със съдействието на съветниците си, които той е избрал или ще избере изсред старейшините на църквата.

73 Това е задължението на един епископ, който не е истински потомък на Аарон, но е бил поставен във Висшето свещеничество според реда на Мелхиседек.

74 Тъй той ще бъде съдия, тъкмо общ съдия сред жителите на Сион или в кола на Сион, или в който и да е клон на църквата, където той ще бъде отделен за това служение, докато пределите на Сион не се разширят и не стане необходимо да има други епископи или съдии в Сион или на друго място.

75 И доколкото има назначени и други епископи, те ще действат в същия сан.

76 Но един истински потомък на Аарон има законно право на председателство над това свещеничество, над ключовете на това служение, да действа в сана епископ, независимо, без съветници, с изключение на това, да заема мястото на съдия на Израил в случай, когато е съден президент на висшето свещеничество според реда на Мелхиседек.

77 И решението на всеки един от тези съвети трябва да е в съгласие със заповедта, която казва:

78 Отново, истина ви казвам, най-важната работа на църквата и най-трудните дела на църквата, доколкото няма удовлетворение относно решението на епископа или на съдиите, трябва да се предават или предоставят на съвета на църквата, пред Президентството на висшето свещеничество.

79 И Президенстството на съвета на висшето свещеничество ще има сила да свиква други висши свещеници, тъкмо дванадесет, за да помагат като съветници; и тъй Президентството на висшето свещеничество и съветниците му ще имат сила да вземат решение, основано на свидетелство, съгласно законите на църквата.

80 И след това решение, делото няма да се представя повече пред Господа, защото това е върховният съвет на църквата Божия и е едно окончателно решение за противоречията по духовни въпроси.

81 Няма личност, принадлежаща на църквата, която да не е подчинена на този съвет на църквата.

82 И ако президент на висшето свещеничество прегреши, той трябва да бъде съден пред общ съвет на църквата, който трябва да бъде подпомогнат от дванадесет съветника от висшето свещеничество.

83 И тяхното решение за съдбата му трябва да сложи край на противоречията относно него.

84 Тъй никой няма да бъде изключен от правосъдието и законите Божии, тъй че всички неща да може да се вършат по ред и в сериозност пред Него, според истината и праведността.

85 И отново, истина ви казвам, задължението на един президент над сана дякон е да председателства над дванадесет дякона, да участва в съвещания с тях и да ги учи на задълженията им, поучавайки се един друг, както е дадено според заветите.

86 Също и задължението на президента над сана учител е да председателства над двадесет и четирима от учителите и да участва в съвещания с тях, обучавайки ги на задълженията на сана им, както е дадено в заветите.

87 Също и задължението на президента на свещеничеството на Аарон е да председателства над четиридесет и осем свещеника и да участва в съвещания с тях, да ги учи на задълженията на техния сан, както е дадено в заветите.

88 Този президент трябва да бъде епископ, защото това е едно от задълженията на това свещеничество.

89 Отново, задължението на президента над сана старейшина е да председателства над деветдесет и шест старейшини и да участва в съвещания с тях, и да ги учи според заветите.

90 Това президентство е различно от това на Седемдесетте и е предназначено за онези, които не пътуват по целия свят.

91 И отново, задължението на президента на службата на висшето свещеничество е да председателства над цялата църква и да бъде като Моисей –

92 ето, това тук е мъдрост – да, да бъде гледач, откровител, преводач и пророк, имайки всички дарове Божии, които Той дарява на главата на църквата.

93 И това е според видението, което показва реда на Седемдесетте, че те трябва да имат седем президенти да председателстват над тях, избрани от броя на седемдесетте;

94 и седмият президент от тези президенти трябва да председателства над шестимата;

95 и тези седем президенти трябва да изберат други седемдесет, освен първите седемдесет, към които те принадлежат, и трябва да председателстват над тях;

96 също и други седемдесет, до седем пъти по седемдесет, ако трудът в лозето го изисква по необходимост.

97 И тези седемдесет трябва да бъдат пътуващи проповедници, при езичниците първо, също и при евреите,

98 докато другите служители на църквата, които не принадлежат към Дванадесетте нито към Седемдесетте, нямат отговорността да пътуват сред всички народи, но трябва да пътуват според както обстоятелствата ще им позволят, при все че могат да заемат висши и отговорни служби в църквата.

99 Затова, нека сега всеки човек да научи задължението си и да действа в службата, на която е назначен, с цялото си усърдие.

100 Този, който е ленив, няма да бъде сметнат за достоен да остане; и този, който не изучава задълженията си и не показва, че е одобрен, няма да бъде сметнат за достоен да остане. Тъкмо тъй. Амин.