Cov Nkauj
Tus Nqaj Hlau
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

127

Tus Nqaj Hlau

Ua siab loj

1. Vajtswv muab kev yog toog thaum ub

Rau Nifais tus pom tau,

Nyob haud, Vajtswv txoj lus dawb huv

Piv rau ib tug nqaj hlau.

[Chorus]

Tuav rawv nqaj hlau, tuav tus nqaj hlau

Uas khov, ci iab thiab tseeb.

Tus nqaj hlau yog Vajtswv txoj lus zoo

Uas yuav coj peb lub neej.

2. Thaum peb taug mus hauv ntiaj teb no

Muaj tej kev ntxias ntau kawg;

Huab tsaus nti peb yuav tsum hla mus;

Raug xwm txheej txhua sij hawm.

[Chorus]

Tuav rawv nqaj hlau, tuav tus nqaj hlau

Uas khov, ci iab thiab tseeb.

Tus nqaj hlau yog Vajtswv txoj lus zoo

Uas yuav coj peb lub neej.

3. Thaum txoj kev dag kev ntxias yuav los

Thiab huab roos peb txoj kev,

Peb yeej cia siab rau tus nqaj hlau

Thiab thov ceeb tsheej pab peb.

[Chorus]

Tuav rawv nqaj hlau, tuav tus nqaj hlau

Uas khov, ci iab thiab tseeb.

Tus nqaj hlau yog Vajtswv txoj lus zoo

Uas yuav coj peb lub neej.

4. Tuav tes rawv txhob tso nqaj hlau tseg;

Txhua hnub peb mus tom ntej.

Peb thov Vaj-tswv hu nkauj qhuas nws,

Thaum peb tseem taug txoj kev.

[Chorus]

Tuav rawv nqaj hlau, tuav tus nqaj hlau

Uas khov, ci iab thiab tseeb.

Tus nqaj hlau yog Vajtswv txoj lus zoo

Uas yuav coj peb lub neej.

5. Peb pom qhov chaw so uas nyob deb;

Tus nqaj hlau coj peb mus

Nrog cov tim tswv uas tau koob hmoov

Nyob mus ib txhis saum ntuj.

[Chorus]

Tuav rawv nqaj hlau, tuav tus nqaj hlau

Uas khov, ci iab thiab tseeb.

Tus nqaj hlau yog Vajtswv txoj lus zoo

Uas yuav coj peb lub neej.

Cov lus: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Suab nkauj: William Clayson, 1840–1887

1 Nephi 15:23–25

1 Nephi 8

1 Nephi 12:17