Cov Nkauj
Hnub No, Thaum Tseem Tshav Ntuj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

105

Hnub No, Thaum Tseem Tshav Ntuj

Sib zog hu

1. Hnub no, thaum tseem tshav ntuj, rau siab ua num;

Hnub no ua siab ntev ua nej txhua txoj hauj lwm.

Hnub no thaum noog tseem quaj, txhob txhawj dab tsi

Lub neej thiab ntiaj teb yeej muaj txiaj ntsim.

[Chorus]

Hnub no, hnub no, rau siab ua num;

Hnub no, hnub no, ua nej tes hauj lwm.

Hnub no, hnub no, thaum tseem muaj zog;

Cia li npaj rau tag kis, ua hauj lwm hnub no.

2. Hnub no, nrhiav tej yam muaj nqi tshaj nyiaj kub;

Nyob hauv pab yaj no nrhiav tau kev kaj siab lug.

Hnub no, nrhiav tej hlaws ci hauv neeg lub siab;

Thaum peb ua hauj lwm xaiv qhov zoo cia.

[Chorus]

Hnub no, hnub no, rau siab ua num;

Hnub no, hnub no, ua nej tes hauj lwm.

Hnub no, hnub no, thaum tseem muaj zog;

Cia li npaj rau tag kis, ua hauj lwm hnub no.

3. Hnub no, nrhiav kev tsim txiaj, kev zoo, qhov tseeb

Los ua nej lub nqi zog nyob hauv nej lub neej.

Hnub no thaum tseem ciaj sia, coj kom ncaj ncees.

Rau siab ntsuj ntso thiab yeej mob siab ntseeg.

[Chorus]

Hnub no, hnub no, rau siab ua num;

Hnub no, hnub no, ua nej tes hauj lwm.

Hnub no, hnub no, thaum tseem muaj zog;

Cia li npaj rau tag kis, ua hauj lwm hnub no.

Cov lus: L. Clark, kwv yees li 1880, tau muab hloov

Suab nkauj: Evan Stephens, 1854–1930

Doctrine and Covenants 64:23–25, 33

Articles of Faith 1:13