Cov Nkauj
Qhuas Vajtswv, tus Foom Koob Hmoov Los
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

107

Qhuas Vajtswv, tus Foom Koob Hmoov Los

Nrog koob meej

Qhuas Vajtswv, tus foom koob hmoov los;

Qhuas nws, txhua tus nyob ntiaj teb no;

Qhuas nws, nej cov nyob puag saum ntuj;

Qhuas Leej Txiv, Leej Tub, thiab Ntsuj Plig.

Cov lus: Thomas Ken, 1637–1711

Suab nkauj: Louis Bourgeois, kwv yees li 1510–1561. Losntawm Genfer Psalter, nyob rau thaum tiam 16 pua.

Psalm 148:1–2, 10–14

Ephesians 1:3