Cov Nkauj
Kev Thov Vajtswv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

57

Kev Thov Vajtswv

Kaj siab lug

1. Kev thov Vajtswv! Kev thov Vajtswv!

Kev txhawj xeeb ploj ntawm kuv siab mus.

Kuv mus cuag Leej Txiv thiab txhos caug

Qhia tej uas kuv lub siab xav tau.

Hauv tej lub caij muaj kev kub ntxhov,

Kev thov Vajtswv nplij siab tag nrho.

Dim tau tus neeg phem kev tswj hwm

Thaum kuv siv sij hawm thov Vajtswv!

Dim tau tus neeg phem kev tswj hwm

Thaum kuv siv sij hawm thov Vajtswv!

2. Kev thov Vajtswv! Kev thov Vajtswv!

Tus Tswv yeej yuav hnov kuv cov lus.

Nws yog tus uas muaj lub siab zoo

Foom koob hmoov rau tus uas tos ntsoov.

Nws xav kom kuv pom nws ntsej muag,

Ntseeg nws tej lus, thiab kev hlub tshua,

Kuv thiaj yuav tso siab plhuav rau nws

Tos txog lub sij hawm thov Vajtswv!

Kuv thiaj yuav tso siab plhuav rau nws

Tos txog lub sij hawm thov Vajtswv!

Cov lus: Xav tias yog William W. Walford, 1772–1850, tau muab hloov

Suab nkauj: William B. Bradbury, 1816–1868, tau muab hloov

Psalm 55:16–17, 22

Philippians 4:6–7