Cov Nkauj
Tus Tswv Nyob Nrog Nraim Kuv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

36

Tus Tswv Nyob Nrog Nraim Kuv

Mob siab

1. Tus Tswv nyob nrog nraim kuv

Txhua lub caij nyoog.

Koj yog tib leeg uas yuav

Los foom tau cov koob hmoov.

[Chorus]

Kuv xav tau koj los pab kuv;

Txhua lub caij nyoog pab kuv!

Thov koj foom koob hmoov rau kuv,

Kuv tus Cawm Seej!

2. Tus Tswv kuv yuav thov koj;

Thov koj nyob ze.

Yog koj ua tau li no

Kuv yuav nyiaj tau kev phem.

[Chorus]

Kuv xav tau koj los pab kuv;

Txhua lub caij nyoog pab kuv!

Thov koj foom koob hmoov rau kuv,

Kuv tus Cawm Seej!

3. Tus Tswv kuv xav paub koj,

Kuv thiaj li dim.

Yog kuv tsis paub txog koj

Lub neej no yuav tsaus nti.

[Chorus]

Kuv xav tau koj los pab kuv;

Txhua lub caij nyoog pab kuv!

Thov koj foom koob hmoov rau kuv,

Kuv tus Cawm Seej!

4. Tus Tswv kuv yuav pe koj.

Koj tsim txiaj tshaj.

Kuv xav mus nrog koj nyob,

Kuv yeej yuav lawv koj qab!

[Chorus]

Kuv xav tau koj los pab kuv;

Txhua lub caij nyoog pab kuv!

Thov koj foom koob hmoov rau kuv,

Kuv tus Cawm Seej!

Cov lus: Annie S. Hawks, 1835–1918

Suab nkauj: Robert Lowry, 1826–1899

2 Nephi 4:16–35

Psalm 143:1