Cov Nkauj
Yexus, Thaum Kuv Tsuas Xav Txog Koj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

56

Yexus, Thaum Kuv Tsuas Xav Txog Koj

Nrog kev tswm seeb

1. Yexus, thaum kuv tsuas xav txog koj

Twb ua rau kuv zoo siab;

Tiam sis zoo tshaj yog pom tau koj,

Thiab so hauv koj xub ntiag.

2. Tsis muaj suab seev, tsis muaj hauv siab,

Tsis muaj hauv lub cim xeeb

Ib yam zoo tshaj koj lub npe zoo,

Au tib neeg tus Cawm Seej!

3. Cov neeg uas muaj siab xav ua zoo,

Koj ua rau lawv cia siab,

Koj muaj siab zoo rau cov uas poob

Thiab rau cov neeg uas nrhiav!

4. Yexus tib leeg yog kev xyiv fab,

Thiab peb nqi zog hlo li;

Yexus, koj yog peb lub yeeb koob

Nyob tas mus ib txhis li.

Cov lus: Xav tias yog Bernard of Clairvaux, kwvyees li 1091–1153; tus txhais yog Edward Caswall,1814–1878

Suab nkauj: John B. Dykes, 1823–1876

Psalm 104:34

Enos 1:27