Cov Nkauj
Sij Hawm Dhau Zuj Zus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

122

Sij Hawm Dhau Zuj Zus

Mob siab

1. Sij hawm dhau zuj zus; yeej tshuav tsis ntev pes tsawg lawm

Tshaj tawm txoj moo zoo rau nruab nqhuab thiab nruab deg.

Nrawm nroos nej cov tub txib; mus tom ntej thiab tshaj tawm:

Hloov siab, vim nceeg vaj ceeb tsheej yuav los txog tes.

Hloov siab, vim nceeg vaj ceeb tsheej yuav los txog tes.

2. Mob siab ua hauj lwm, txawm yuav nyuaj npaum li cas los,

Ua raws li tus Cawm Seej nej tus phooj ywg zoo.

Txawm peb tej kev txom nyem yuav sab heev tam sim no

Thaum kawg, peb yuav nrog neeg ncaj ncees tau yeeb koob,

Thaum kawg, peb yuav nrog neeg ncaj ncees tau yeeb koob.

3. Tiam sis, txawm yog Vajtswv tau pom zoo rau nej los,

Yuav ua cas yog neeg tseem ntxub nej thiab ua phem?

Cov tim tswv tos ntsoov muab lub meej mom ua koob hmoov!

Mus tom ntej, rau siab ntseeg, kev cog lus muaj tseeb.

Mus tom ntej, rau siab ntseeg, kev cog lus muaj tseeb.

4. Rau siab ntseeg khov kho, vim Ntxwg Nyoog yuav sim koj siab;

Nej tes num tseem ceeb npaum cas los nws yeej paub.

Txawm nej txoj kev tuaj pos, los Yexus nyob ze koj

Txawm dab hem los, Yexus lub zog yeej yuav txaus.

Txawm dab hem los, Yexus lub zog yeej yuav txaus.

Cov lus: Eliza R. Snow, 1804–1887

Suab nkauj: Zaj nkauj German uas pej xeem hu, tej xyoo 1800

Doctrine and Covenants 33:2–10, 17

Doctrine and Covenants 51:19