Cov Nkauj
Peb tus Vajtswv uas Txhais Tes Muaj Hwj Chim
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

26

Peb tus Vajtswv uas Txhais Tes Muaj Hwj Chim

Siv zog

1. Peb tus Vajtswv uas txhais tes muaj hwj chim

Ua rau tag nrho hnub qub nyob saum ntuj ci;

Tej ntiaj teb zoo nkauj koj hais tau tig mus;

Peb zaj nkauj qhuas koj nrov ncha mus saum ntuj.

2. Koj txoj kev hlub tau coj peb yav tag los

Hauv teb chaws no; peb txoj hmoov nyob ntawm koj.

Thov kav, pov hwm, coj thiab los txhawb nqa peb;

Peb coj koj cai, thiab peb taug koj txoj kev.

3. Ntawm kev tsov rog, ntawm tej kev mob txawj kis,

Thov koj caj npab yuav tiv thaiv peb ib txhis.

Ua rau peb ntseeg hauv peb siab loj zuj zus.

Foom hmoov nplua mias nrog koj kev kaj siab lug.

Cov lus: Daniel C. Roberts, 1841–1907

Suab nkauj: George W. Warren, 1828–1902

Psalm 33:12

Ether 2:12