Cov Nkauj
Ziag No Hnub Twb Dhau Lawm
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

67

Ziag No Hnub Twb Dhau Lawm

Siab tus

1. Ziag no hnub twb dhau lawm;

Tsaus ntuj los zuj zus;

Duab ntxoov ntxoo tsaus ntuj nti;

Maj mam hla nruab ntug.

2. Yexus, pab cov qaug zog;

Cia lawv so ntsiag to;

Nrog koj txoj kev hlub cia

Peb qis muag tsaug zog.

Cov lus: Sabine Baring-Gould, 1834–1924

Suab nkauj: Joseph Barnby, 1838–1896

Proverbs 3:24

Alma 37:37