Cov Nkauj
Xaiv Qhov Yog
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

110

Xaiv Qhov Yog

Siab kaj

1. Xaiv qhov yog thaum muaj ob txoj kev rau nej taug.

Tus Ntsuj Plig yuav coj nej ua zoo hlo;

Nws qhov kaj yeej yuav ci rau nej mus ib txhis,

Thaum nej lub siab xav ua qhov yog.

[Chorus]

Xaiv qhov yog! Xaiv qhov yog!

Cia kev txawj ntse los qhia txoj kev.

Cia nws coj, Xaiv qhov yog!

Vajtswv yuav foom koob hmoov rau nej.

2. Xaiv qhov yog! Ua ntsuas xaiv tej yam uas tsis zoo

Rau sij hawm uas nej raug ntxias ua phem.

Kev txiav txim muaj qhov yog thiab muaj qhov tsis yog;

Kev tshoov siab pab tsis raug xwm txheej.

[Chorus]

Xaiv qhov yog! Xaiv qhov yog!

Cia kev txawj ntse los qhia txoj kev.

Cia nws coj, Xaiv qhov yog!

Vajtswv yuav foom koob hmoov rau nej.

3. Xaiv qhov yog! Thaum ua zoo nej nyob kaj siab lug.

Xaiv qhov yog! Nej thiaj tau kev pov hwm.

Xaiv qhov yog rau txhua txoj hauj lwm nej yuav ua;

Xaiv zoo kom nyob nrog nraim Vajtswv.

[Chorus]

Xaiv qhov yog! Xaiv qhov yog!

Cia kev txawj ntse los qhia txoj kev.

Cia nws coj, Xaiv qhov yog!

Vajtswv yuav foom koob hmoov rau nej.

Cov lus: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Suab nkauj: Henry A. Tuckett, 1852–1918

Moroni 7:16–17

2 Nephi 2:27–28