Cov Nkauj
Lub Tsev Zoo Li Ntuj Ceeb Tsheej
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

139

Lub Tsev Zoo Li Ntuj Ceeb Tsheej

Siab kaj

1. Lub tsev zoo li ntuj ceeb tsheej

Thaum peb muaj lub siab hlub,

Coj kev zoo siab thiab xyiv fab,

Koob hmoov los ntawm Vajtswv.

Nyob kaj siab lug, muaj siab hlub,

Kev nyab xeeb thiab kev pov hwm—

Ua kom lub tsev ua ntuj ceeb tsheej,

Qhov chaw peb sib hlub.

2. Txhua lim piam tsev neeg sib sau,

Kom paub Nws txoj kev hlub;

Zoo siab ua Vajtswv tes num,

Kev tshav ntuj loj zuj zus.

Niam txiv qhia thiab coj kev mus,

Cov me nyuam hwm thiab mloog lus,

Ncav rau lub tsev saum ntuj ceeb tsheej,

Qhov chaw peb sib hlub.

3. Thov Vajtswv hauv tsev txhua hnub,

Kom paub Nws txoj kev hlub;

Rau siab nyeem cov vaj lug kub,

Kom txhawb nqa lub siab ntsws.

Hauv zaj nkauj qhuas Nws, peb hu:

“Leej Txiv, thov koj coj peb mus

Rau peb lub tsev saum ntuj ceeb tsheej,

Qhov chaw peb sib hlub.”

Cov lus: Carolyn Hamilton Klopfer, yug 1936. © 1985 IRI

Suab nkauj: W. Herbert Klopfer, yug 1936. © 1985 IRI

Ephesians 6:1–4

Mosiah 4:13–15