Cov Nkauj
Vajtswv Muaj Tswv Yim thiab Hlub Peb
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

84

Vajtswv Muaj Tswv Yim thiab Hlub Peb

Siab tus

1. Vajtswv muaj tswv yim thiab hlub peb,

Nws thiaj li txib Yexus

Nqis los nyob rau hauv lub ntiaj teb

Kom cawm tau neeg qab ntuj!

2. Nws zoo siab cia nws cov ntshav ntws;

Nws txo nws txoj sia tseg.

Tshuav nws tib leeg tsis muaj txhaum xwb,

Nws thiaj cawm tau ntiaj teb.

3. Vim Yexus mloog nws

Leej Txiv lus Nws thiaj theej tau peb txhoj.

“Ua raws li koj siab xav, Vajtswv”

Coj nws lub neej tag nrho.

4. Nws ua yam ntxwv kom coj peb mus

Rov qab mus cuag Vajtswv.

Peb thiaj yuav nyob saum ceeb tsheej ntuj

Yog peb coj raws li nws.

5. Kom peb yuav nco txog nws lub cev

Peb noj cov mov mog no

Thiab ua tim khawv thaum peb haus dej

Peb ntseeg Ye-xus Khe-tos.

6. Zoo kawg nkaus thiab tseem ceeb yog nws

Txoj kev txhiv peb dim txim;

Txoj kev txim lij thiab txoj kev hlub

Koom ua ke mus ib txhis!

Nqe 1, 2, 5 thiab 6 haj yam tsim nyog hu thaum lub sij hawm txais lub cim nco txog.

Cov lus: Eliza R. Snow, 1804–1887

Suab nkauj: Thomas McIntyre, 1833–1914

Moses 4:1–2

Alma 42:14–15