Cov Nkauj
Vajtswv Saib Xyuas Txhua Hnub
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

147

Vajtswv Saib Xyuas Txhua Hnub

Nrog kev tswm seeb

1. Thaum kuv saib lub hnub nce mus,

Thaum sawv ntxov lub hnub ci lug,

Kuv xav ntsoov txog txoj kev hlub

Uas los saum ntuj los niaj hnub.

2. Leej Txiv cuab pob ntseg mloog kuv;

Ua tsaug rau koj txoj kev hlub,

Rau qhov koj tsom kwm saib xyuas

Txhua tus ntawm koj cov me nyuam.

Cov lus: Marie C. Turk. © 1951 IRI

Suab nkauj: Willy Reske, 1897–1991. © 1951 IRI

Psalm 68:19

Psalm 36:7