Cov Nkauj
Koj Ua Tau Kom txoj Kev Kaj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

104

Koj Ua Tau Kom txoj Kev Kaj

Siab kaj

1. Koj ua tau kom txoj kev kaj,

Saum ntuj puv koj lub siab tas,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab;

Kom hmo ntuj hloov ua nruab hnub,

Kom cov duab ntxoov ntxoo khiav mus,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab hnub no.

[Chorus]

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab,

Koj xa tau txoj kev tshav ntuj

Kom hmo ntuj hloov ua nruab hnub,

Koj tej kev txhawj yeej yuav khiav,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab hnub no.

2. Koj hais tau cov lus mos muag

Rau tus neeg uas npau taws ntsuav,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab;

Txawm yog zoo li qhov me los,

Koob hmoov saum ntuj yeej yuav los,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab hnub no.

[Chorus]

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab,

Koj xa tau txoj kev tshav ntuj

Kom hmo ntuj hloov ua nruab hnub,

Koj tej kev txhawj yeej yuav khiav,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab hnub no.

3. Koj ua tau nrog lub siab dawb

Pab tus neeg nyob ze koj ntawd,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab;

Koj yuav pab nws ris lub nra,

Tshem nws tej kev txhawj xeeb hnyav,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab hnub no.

[Chorus]

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab,

Koj xa tau txoj kev tshav ntuj

Kom hmo ntuj hloov ua nruab hnub,

Koj tej kev txhawj yeej yuav khiav,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab hnub no.

4. Koj ua tau neej zoo siab hlo

Hauv lub ntiaj teb kub ntxhov no,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab;

Thiab qhov kaj zoo nyob saum ntuj

Ua rau koj ci nrog kev hlub,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab hnub no.

[Chorus]

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab,

Koj xa tau txoj kev tshav ntuj

Kom hmo ntuj hloov ua nruab hnub,

Koj tej kev txhawj yeej yuav khiav,

Yog muaj tshav ntuj hauv koj siab hnub no.

Cov lus: Helen Silcott Dungan, 1855–1914

Suab nkauj: James M. Dungan, 1851–1925

Mosiah 2:17, 41

1 Peter 3:8–12