Cov Nkauj
Cov uas Ua Yam Ntxwv Zoo
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

136

Cov uas Ua Yam Ntxwv Zoo

Xav zoo zoo

1. Cov uas ua yam ntxwv zoo txhua tus

Qhia peb txog koj txoj kev siab hlub;

Tus Tswv, koj xa koob hmoov saum ntuj

Los ntawm cov neeg uas muaj siab hlub.

2. Tsis muaj txiaj ntsim uas koj tau foom,

Tsis muaj ib yam dab tsi yuav zoo

Cuag cov phooj ywg uas ua siab dawb

Txhawb peb kev ntseeg thiab hlub peb kawg.

3. Thaum peb tus phooj ywg tas sim neej,

Peb yuav nco ntsoov nws hauv cim xeeb,

Hauv peb lub siab mus tas ib txhis,

Ua rau peb los nyob ze koj ntxiv.

4. Vim phooj ywg tsim txiaj muab lub neej

Tso plhuav rau tus Cawm Seej lub npe

Uas foom koob hmoov nrog txoj kev hlub,

Peb ua koj tsaug, tus Tswv saum ntuj.

Cov lus: Karen Lynn Davidson, 1943–2019. © 1985 IRI

Suab nkauj: A. Laurence Lyon, 1934–2006. © 1985 IRI

Proverbs 17:17

Proverbs 4:18

Doctrine and Covenants 42:45–46