Cov Nkauj
Peb Yuav Hu Nkauj Nco Txog Yexus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

77

Peb Yuav Hu Nkauj Nco Txog Yexus

Mob siab

1. Peb yuav hu nkauj qhuas Yexus npe

Thiab qhuas nws kawg peb siab;

Nws cov ntshav nrog saum ntoo khaub lig,

Nws tuag kom peb muaj sia;

2. Nws nkag hauv qhov rooj xyuas neeg tuag

Qhia lawv txog kev cawm seej;

Ua rau neeg txhaum mus koom tau nrog

Cov nyob saum ntuj ceeb tsheej.

3. Nws tuav yuam sij rau kev ploj tuag

Kov yeej tus nab hlo li;

Nws hais kom muab rooj nkuaj qhib plho,

Kev tuag thiaj tso neeg dim.

4. Cov mov mog thiab cov dej piv txog

Nws txoj kev txhiv peb dim;

Haiv Neeg Ntseeg, noj thiab ua tim khawv

Nej nco nws tas mus li.

Cov lus: Richard Alldridge, 1815–1896

Suab nkauj: Joseph Coslett, 1850–1910

2 Nephi 9:5, 10–12

Moses 4:20–21