Cov Nkauj
Suav Nej cov Koob Hmoov Ntau
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

112

Suav Nej cov Koob Hmoov Ntau

Siab kaj

1. Thaum nej ntsib kev txom nyem nyob hauv ntiaj teb no,

Thaum nej ntsib txoj kev nyuaj siab kev txhawj xeeb loj,

Suav nej cov koob hmoov ntau; hais ib yam zuj zus,

Nej yuav zoo siab kawg nkaus pe hawm Vajtswv ntuj.

[Chorus]

Suav cov koob hmoov;

Hais ib yam zuj zus.

Suav cov koob hmoov

Uas Vajtswv tau pub.

Suav cov koob hmoov;

Hais ib yam zuj zus.

Suav nej cov koob hmoov ntau uas

Vajtswv tau pub.

2. Nej puas muaj kev txhawj kev ntshai hauv nej lub siab?

Tus ntoo khaub lig uas nej ris puas hnyav heev thiab?

Suav nej cov koob hmoov ntau; kev nyuaj siab yuav ploj.

Thiab nej yuav zoo siab hu nkauj niaj hnub niaj hmo.

[Chorus]

Suav cov koob hmoov;

Hais ib yam zuj zus.

Suav cov koob hmoov

Uas Vajtswv tau pub.

Suav cov koob hmoov;

Hais ib yam zuj zus.

Suav nej cov koob hmoov ntau uas

Vajtswv tau pub.

3. Thaum uas nej ntsia pom luag tej muaj nyiaj muaj kub,

Nco ntsoov tej koob hmoov uas Yexus tau cog lus.

Suav nej cov koob hmoov ntau; nyiaj yeej pauv tsis tau

Tej nqi zog saum ntuj los sis lub tsev puag saud.

[Chorus]

Suav cov koob hmoov;

Hais ib yam zuj zus.

Suav cov koob hmoov

Uas Vajtswv tau pub.

Suav cov koob hmoov;

Hais ib yam zuj zus.

Suav nej cov koob hmoov ntau uas

Vajtswv tau pub.

4. Thaum nej muaj kev nyuaj siab tsis txhob txhawj txhob ntshai.

Leej Txiv Saum Ntuj yuav pab nej txhua txhia lub caij.

Suav nej cov koob hmoov ntau; cov tim tswv ceeb tsheej

Yuav tsom kwm saib xyuas nej mus tas ib sim neej.

[Chorus]

Suav cov koob hmoov;

Hais ib yam zuj zus.

Suav cov koob hmoov

Uas Vajtswv tau pub.

Suav cov koob hmoov;

Hais ib yam zuj zus.

Suav nej cov koob hmoov ntau uas

Vajtswv tau pub.

Cov lus: Johnson Oatman, Jr., 1856–1922

Suab nkauj: Edwin O. Excell, 1851–1921

Doctrine and Covenants 78:17–19

Alma 34:38