Cov Nkauj
Tus Tswv Yug Yaj Zov Kuv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

39

Tus Tswv Yug Yaj Zov Kuv

Kaj siab lug

1. Tus Tswv Yug Yaj zov kuv; kuv tsis ntshaw ib qho.

Kuv noj hauv tej nras zaub; so tsis raug dab tsi.

Nws coj kuv rau pas dej uas ntshiab nyob ntsiag to

Nws coj kuv rov qab los thiab txhiv kuv dim txim.

Nws coj kuv rov qab los thiab txhiv kuv dim txim.

2. Tab yog kuv taug kev hauv kwj ha tsaus ntuj nti,

Vim koj yog tus Saib Xyuas, kuv tsis ntshai kev phem.

Koj tus qws yuav thaiv kuv, tus pas nrig hwj xwm.

Kuv tsis raug xwm txheej thaum tus Nplij Siab nyob ze.

Kuv tsis raug xwm txheej thaum tus Nplij Siab nyob ze.

3. Tab yog kuv taug kev hauv kwj ha tsaus ntuj nti,

Vim koj yog tus Saib Xyuas, kuv tsis ntshai kev phem.

Koj tus qws yuav thaiv kuv, tus pas nrig hwj xwm.

Kuv tsis raug xwm txheej thaum tus Nplij Siab nyob ze.

Kuv tsis raug xwm txheej thaum tus Nplij Siab nyob ze.

Cov lus: James Montgomery, 1771–1854; lub ntsiab los ntawm Phau Ntawv Nkauj 23

Suab nkauj: Thomas Koschat, 1845–1914

Psalm 23

Isaiah 26:3–4