Cov Nkauj
Kev Kaj Siab Nyob Qhov Twg?
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

47

Kev Kaj Siab Nyob Qhov Twg?

Xav zoo zoo

1. Kev kaj siab nyob qhov twg?

Chaw nplij siab nyob twg?

Thaum tag nrho lwm txoj hau kev kho tsis tau kuv?

Thaum muaj kev mob lub siab, npau taws thiab ntxub luag,

Kuv nrug ntawm luag xav txog

Tej hauv siab ntsws?

2. Thaum kuv mob loj zuj zus,

Thaum kuv txom nyem ntsuav,

Thaum kuv xav tau kev pab kuv khiav tau qhov twg?

Qhov twg muaj txhais tes los nplij kuv kev ntxhov siab?

Leej twg thiaj yuav to taub?

Nws tib leeg xwb.

3. Nws teb kuv tej lus thov

Ncav tes los pab kuv Hauv kuv Khexamanes,

Cawm Seej thiab phooj ywg.

Nws xa kev kaj siab lug teb kuv tej lus thov.

Nws ib txwm muaj siab zoo,

Hlub tsis txawj tu.

Cov lus: Emma Lou Thayne, 1924–2014. © 1973 IRI

Suab nkauj: Joleen G. Meredith, yug 1935. © 1973 IRI

John 14:27

John 16:33

Hebrews 4:14–16