Cov Nkauj
Rau Laj Roob Ruaj Khov Kho
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

16

Rau Laj Roob Ruaj Khov Kho

Siv zog

1. Rau laj roob ruaj khov kho peb qhuas koj,

Vajtswv, peb tus Vajtswv;

Koj tau ua rau koj cov me nyuam

Tau dag zog nyob pem roob no.

Koj tau coj cov neeg Ixayees

Rau qhov chaw koj pov hwm;

[Chorus]

Rau laj roob ruaj khov kho peb qhuas koj,

Vajtswv, peb tus Vajtswv.

2. Nyob rau hauv cov neeg lim hiam txhais tes,

Peb nyiaj kev txom nyem ntev;

Koj tau pab peb thaum peb qaug zog,

Koj lub hwj chim txhawb nqa peb.

Yeeb ncuab suav tsis txheeb nyob puag ncig

Ua rau peb nkees taug mus;

[Chorus]

Rau laj roob ruaj khov kho peb qhuas koj,

Vajtswv, peb tus Vajtswv.

3. Koj tau coj peb los kom saib xyuas peb

Laj roob sawv thaiv khov kho;

Yog qhov chaw tiv thaiv cov koj hlub

Coj tawm ntau lub teb chaws los.

Rau cov av zoo thiab cov pob tsuas

Thiab tus dej uas ntws mus,

[Chorus]

Rau laj roob ruaj khov kho peb qhuas koj,

Vajtswv, peb tus Vajtswv.

4. Peb yog cov neeg saib xyuas lub teeb ci

Tsis pub tuag mus ib txhis;

Peb yeej pov hwm lub thaj txi zoo

Kom yuav muaj nyob tas mus li.

Nyob ntawm no cov toj roob hauv pes

Txhawb nqa peb lub siab ntsws;

[Chorus]

Rau laj roob ruaj khov kho peb qhuas koj,

Vajtswv, peb tus Vajtswv.

Cov lus: Felicia D. Hemans, 1793–1835; tau muab hloov, Edward L. Sloan, 1830–1874

Suab nkauj: Evan Stephens, 1854–1930

Psalm 95:1–7