Cov Nkauj
Me Tub, Me Ntxhais, Vajtswv Nyob Ze
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

34

Me Tub, Me Ntxhais, Vajtswv Nyob Ze

Ua tib zoo

1. Me tub, me ntxhais, Vajtswv nyob ze,

Saib xyuas nej txhua hnub txhua hmo;

Nws zoo siab tsom kwm foom koob hmoov

Yog nej rau siab ua qhov yog.

Nws foom koob hmoov, Nws foom koob hmoov,

Yog nej tso siab plhuav rau nws.

2. Me tub, me ntxhais, tim tswv dawb huv

Saib ntsoov nej txhua hmo txhua hnub,

Thiab lawv rau siab sau xwm txheej cia

Txog nej tes num thiab cov lus.

Coj kev dawb huv! Coj kev dawb huv!

Vajtswv yuav pab cov siab dawb.

3. Me nyuam, Vajtswv zoo siab qhia nej

Los ntawm tus Ntsuj Plig cov lus.

Nrawm nroos ua li tej kev tshoov siab.

Niaj hnub nej yuav kaj siab lug.

Au, rau siab ntseeg, Au, rau siab ntseeg

Vajtswv thiab Xioos hom phiaj.

Cov lus: Charles L. Walker, 1832–1904

Suab nkauj: John Menzies Macfarlane, 1833–1892

Psalm 37:3–5

Doctrine and Covenants 41:1

Doctrine and Covenants 76:5