Cov Nkauj
Txo lub Hwj Chim
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

48

Txo lub Hwj Chim

Siab tus

1. Txo lub hwj chim thaum koj qaug zog, ces tus Tswv, Nws yeej yuav coj koj,

Yuav los tuav koj tes coj koj thiab yuav teb koj tej lus thov.

Txo lub hwj chim thaum koj thov Nws, ces tus Tswv, Nws yuav tsom kwm koj,

Yuav pab koj paub zoo hais tias nws yeej muaj siab hlub tshua koj.

2. Txo lub hwj chim thaum ua hauj lwm, ces tus Tswv, Nws yeej yuav qhia koj,

Kom koj pab Nws cov me nyuam txhawb nqa lawv nrog txoj kev hlub.

Txo lub hwj chim thaum koj kho siab, ces tus Tswv, Nws yeej yuav coj koj,

Thaum kawg Nws yuav coj koj mus nyob nrog nraim Nws nyob saum ntuj.

Cov lus thiab suab nkauj: Grietje Terburg Rowley, 1927–2015 © 1985 IRI

Doctrine and Covenants 112:10

Ether 12:27