Cov Nkauj
Vajtswv tus Ntsuj Plig
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

2

Vajtswv tus Ntsuj Plig

Zoo siab kawg

1. Vajtswv tus Ntsuj Plig kub lug zoo yam li nplaim hluav taws!

Yeeb koob los ntawm lub caij nyoog kawg twb tab tom tshwm sim los;

Tej kev ua yog toog thiab cov koob hmoov tseem rov qab los,

Thiab cov tub txib uas nyob saum ntuj tseem tuaj xyuas lub ntiaj teb.

[Chorus]

Peb mam li hu nkauj qhuas Vajtswv nrog nws cov tub txib tias

Hauxana, hauxana rau peb tus Vajtswv!

Tom ntej no mus txhua leej txhia tus cia li pe Vajtswv thiab nws

Leej Tub mus ib txhis tsis paub kawg, Amees thiab amees!

2. Peb tus Tswv xav kom peb muaj tswv yim zoo dua li qub;

Nws tsa nws lub tuam tsev teev ntuj kom peb tau nyob ua ke.

Peb paub hais tias tus Tswv Yexus yuav los dua zaus ob;

Yog li no peb yuav tsum kho peb lub siab los lees txais nws.

[Chorus]

Peb mam li hu nkauj qhuas Vajtswv nrog nws cov tub txib tias

Hauxana, hauxana rau peb tus Vajtswv!

Tom ntej no mus txhua leej txhia tus cia li pe Vajtswv thiab nws

Leej Tub mus ib txhis tsis paub kawg, Amees thiab amees!

3. Peb yuav thov nws pub peb tshaj nws txoj moo zoo rau luag

Kom nws lub tsev teev ntuj huaj vam mus thoob plaws hauv ntiaj teb,

Kom sawv daws yuav paub tias Vajtswv tseem muaj txoj sia nyob,

Kom lawv yuav ntsib kev nyob kaj siab, kev vam meej, kev zoo siab.

[Chorus]

Peb mam li hu nkauj qhuas Vajtswv nrog nws cov tub txib tias

Hauxana, hauxana rau peb tus Vajtswv!

Tom ntej no mus txhua leej txhia tus cia li pe Vajtswv thiab nws

Leej Tub mus ib txhis tsis paub kawg, Amees thiab amees!

4. Thaum tej tsov ntxhuav thiab tej yaj nyob yam li tej ntuj twm;

Peb yuav zoo siab kawg nkaus yam li cov tub txib nyob saum ntuj.

Thiab cov neeg Efalais yuav tau txais cov koob hmoov

Thaum Yexus nqis los hauv ntiaj teb los cawm cov neeg Xioos!

[Chorus]

Peb mam li hu nkauj qhuas Vajtswv nrog nws cov tub txib tias

Hauxana, hauxana rau peb tus Vajtswv!

Tom ntej no mus txhua leej txhia tus cia li pe Vajtswv thiab nws

Leej Tub mus ib txhis tsis paub kawg, Amees thiab amees!

Cov lus: William W. Phelps, 1792–1872. Nyob hauv LDS thawj phau nkauj qhuas Vajtswv, 1835. Tau hu nyob rau ntawm txoj kev sib ntsib muab lub Tuam Tsev Kirtland fij tseg rau Vajtswv thaum xyoo 1836.

Suab nakuj: Tsis paub, kwv yees li 1844

Doctrine and Covenants 109:79–80

Doctrine and Covenants 110