Cov Nkauj
Peb Muaj Siab Mog Siab Muag Thov Koj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

72

Peb Muaj Siab Mog Siab Muag Thov Koj

Siab mos siab muag

1. Peb muaj siab mog siab muag thov koj

Cia koj Leej Ntsuj Plig nrog peb nyob.

Thaum peb foom koob hmoov rau mov mog

Thiab cov dej hnub tseem ceeb no.

Txhob cia kuv hnov qab, tus Cawm Seej,

Koj cov ntshav nrog theej kuv txhoj;

Thaum koj tuag saum tus ntoo khaub lig

Koj cov ntshav ntws liab pes vog.

2. Pab kom peb muaj lub siab zam txim;

Qhia peb kev siab ntev thiab kev hlub.

Thov mloog peb cov lus peb thov koj

Thaum koj nyob saum ceeb tsheej ntuj.

Ces thaum peb tau ua neeg tsim nyog

Kom txais tau koj cov koob hmoov,

Tus Tswv, puag peb hauv koj xub ntiag;

Cia peb nrog koj sib raug zoo.

Cov lus: Mabel Jones Gabbott, 1910–2004. © 1948 IRI

Suab nkauj: Rowland H. Prichard, 1811–1887

2 Nephi 2:7

Doctrine and Covenants 59:9