Cov Nkauj
Saib Seb tus Cawm Seej txoj Kev Tuag
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

80

Saib Seb tus Cawm Seej txoj Kev Tuag

Nrog kev tswm seeb

1. Saib seb tus Cawm Seej txoj kev tuag.

Nws pab noob neej dim kev puas tsuaj.

Tswv Yexus tuag theej peb lub txhoj,

Tswv Yexus tuag theej peb lub txhoj,

Kom peb sawv hauv qhov tuag rov los.

2. Lawv muab nws ntsia saum ntoo khaub lig.

Yexus thov Vajtswv zam lawv txim.

Lawv thuam Yexus peb tus Cawm Seej,

Lawv thuam Yexus peb tus Cawm Seej,

Tswv Yexus tseem hlub lawv txhua leej.

3. Txawm yog Nws raug txom nyem ua luaj,

Nws kam muab nws cov ntshav los ntxuav.

Nws ua raws li Vajtswv txib Nws,

Nws ua raws li Vajtswv txib Nws,

Kom peb noob neej tau kaj siab lug.

4. “Txiv ’es, yog koj pom zoo thov koj

Tsis txhob cia kuv raug txom nyem no.

Tsis txhob ua raws li kuv siab nyiam,

Tsis txhob ua raws li kuv siab nyiam.”

Nws thiaj tuag kom peb tau txoj sia.

5. Nws tuag, ua rau ntiaj teb tsaus nti

Lub hnub txaj muag thiaj tsis kam ci!

Ntiaj teb tshee hnyo, thiab txhua yam seev,

Ntiaj teb tshee hnyo, thiab txhua yam seev

Tias, “Ib tug Vaj-tswv tas sim neej!”

6. Nws muaj txoj sia. Peb muaj siab mos

Siab muag txais yuav lub cim nco txog;

Peb yog Neeg Ntseeg hauv hnub nyoog kawg,

Peb yog Neeg Ntseeg hauv hnub nyoog kawg,

Peb yuav mloog nws lus txhua sij hawm.

Cov lus: Eliza R. Snow, 1804–1887

Suab nkauj: George Careless, 1839–1932

Doctrine and Covenants 18:11

Luke 22:42

Luke 23:46