Cov Nkauj
Kuv Paub Kuv Txiv Tseem Nyob
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

143

Kuv Paub Kuv Txiv Tseem Nyob

Ua tib zoo

1. Kuv paub kuv Txiv tseem nyob; nws hlub kuv kawg nkaus thiab.

Tus Ntsuj Plig hais li no rau kuv thiab qhia kuv paub tseeb tiag,

Thiab qhia kuv paub tseeb tiag.

2. Nws tso kuv los ntiaj teb, los tawm tsam txoj kev txhaum.

Tus Ntsuj Plig hais li no rau kuv thiab hais tias kuv ua tau,

Thiab hais tias kuv ua tau.

Thaum ntaus organ, siv tes xwb (txhob siv ko taw).

Cov lus thiab suab nkauj: Reid N. Nibley, 1923–2008. © 1969 IRI

Moroni 10:5

Abraham 3:22–28