Cov Nkauj
Peb Hnov cov Tim Tswv Nyob Saud
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

90

Peb Hnov cov Tim Tswv Nyob Saud

Nrog kev xyiv fab

1. Peb hnov cov tim tswv nyob saud

Hu nkauj nrov mus tim hav tiaj,

Thiab peb hnov toj roob hauv pes

Nrov nchav mus nrog kev zoo siab.

[Chorus]

Qhuas Vajtswv, tus muaj koob meej tag nrho.

Qhuas Vajtswv, tus muaj koob meej tag nrho.

2. Cov yug yaj cas ua koob tsheej?

Ua cas nej zoo siab hu nkauj?

Moo zoo dab tsi tshoov nej siab

Ua rau nej hu nej zaj nkauj?

[Chorus]

Qhuas Vajtswv, tus muaj koob meej tag nrho.

Qhuas Vajtswv, tus muaj koob meej tag nrho.

3. Los rau Npelehees saib nws,

Tus me nyuam cov tim tswv hwm;

Los txhos caug pe hawm tus Tswv,

Tus Vaj Ntxwv uas nyuam qhuav yug.

[Chorus]

Qhuas Vajtswv, tus muaj koob meej tag nrho.

Qhuas Vajtswv, tus muaj koob meej tag nrho.

Cov lus: Zaj nkauj Fabkis, kwv yees li 1862

Suab nkauj: Zaj nkauj Fabkis

Luke 2:8–20

Psalm 95:6