Cov Nkauj
Ib tug Tim Tswv Nyob Siab
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

7

Ib tug Tim Tswv Nyob Siab

Xav zoo zoo / Siv zog

1. Ib tug tim tswv nyob siab,

Nws nqis puag saum ntuj los;

Lub caij ntsiag to tas lawm

Thaum nws hais cov lus no:

Nyob rau hauv lub roob Khumalas

Muaj ib phau dawb ceev tau zais tas.

Nyob rau hauv lub roob Khumalas

Muaj ib phau dawb ceev tau zais tas.

2. Maulaunais muab faus cia,

Cov phiaj twb nyob ntev heev,

Tos tus Tswv lo lus txib

Kom rov tawm rau peb nyeem.

Nws yuav los pab cov neeg npaj tos

Yexus txoj Kev Rov Los Zaum Ob.

Nws yuav los pab cov neeg npaj tos

Yexus txoj Kev Rov Los Zaum Ob.

3. Phau ceev xwm txheej qhia txog,

Yauxej xeeb ntxwv yav thaud,

Thiab nws haiv neeg seem tshuav;

Lawv nyob lawv neeg tsis paub.

Tshwm sim hauv phau ceev xwm txheej no,

Nws qhia txog txoj moo zoo tag nrho.

Tshwm sim hauv phau ceev xwm txheej no,

Nws qhia txog txoj moo zoo tag nrho.

4. Twb txog lub caij nyoog lawm,

Lub caij peb tos ntev loo.

Ntuas neeg ntiaj teb kom raws

Peb tus Tswv txoj moo zoo.

Muab cov cim tev qhib ntawv xwm txheej,

Cia qhov kaj ci rau lub ntiaj teb.

Muab cov cim tev qhib ntawv xwm txheej,

Cia qhov kaj ci rau lub ntiaj teb.

5. I-xa-yees cov me nyuam,

Lawv yuav sib sau ua ke.

Lawv yuav rau siab sib zog

Txhim tsa Ye-lu-xa-lees.

Xi-oos yuav sawv los ua lub teeb,

Qhia tib neeg txog Vaj-tswv qhov tseeb.

Xi-oos yuav sawv los ua lub teeb,

Qhia tib neeg txog Vaj-tswv qhov tseeb.

Cov lus: Parley P. Pratt, 1807–1857

Suab nkauj: John E. Tullidge, 1806–1873

Joseph Smith—History 1:30–34

Doctrine and Covenants 128:20