Cov Nkauj
Mloog Nej Txhua Haiv Neeg!
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

121

Mloog Nej Txhua Haiv Neeg!

Ua siab loj

1. Mloog, nej txhua haiv neeg! Mloog ntuj lub suab

Kom nej zoo siab hauv txhua lub teb chaws!

Cov tim tswv qw ntshoo nrooj hu zaj no:

Qhov tseeb twb tau rov los!

[Chorus]

Qhov tseeb yog qhov kaj ntawm txoj moo zoo

Uas ci lug los ntawm Vajtswv lub rooj!

Kev tshav ntuj no zoo li lub hnub ci,

Ci thoob ntiaj teb ib txhis.

2. Nrhiav hauv qhov tsaus ntuj, sawv daws tau quaj;

Lawv tau muaj siab ntseeg tos ntsoov hnub tuaj.

Tsaus ntuj dhau lawm; sawv daws zoo siab kawg.

Qhov tseeb tau rov los lawm!

[Chorus]

Qhov tseeb yog qhov kaj ntawm txoj moo zoo

Uas ci lug los ntawm Vajtswv lub rooj!

Kev tshav ntuj no zoo li lub hnub ci,

Ci thoob ntiaj teb ib txhis.

3. Peb cov uas Vajtswv xaiv los pab lawv,

Peb mus rau txhua haiv neeg thiab teb chaws.

Peb yuav koom ua ke txhawb nqa qhov tseeb,

Qhia nws txoj lus dawb ceev.

[Chorus]

Qhov tseeb yog qhov kaj ntawm txoj moo zoo

Uas ci lug los ntawm Vajtswv lub rooj!

Kev tshav ntuj no zoo li lub hnub ci,

Ci thoob ntiaj teb ib txhis.

Cov lus: Tau siv ib zaj Yelemes uas Louis F. Mönch, 1847–1916. © 1985 IRI

Suab nkauj: George F. Root, 1820–1895

Doctrine and Covenants 133:36–38

Doctrine and Covenants 128:19–21